Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

   Уважаеми потребители,

   Уведомяваме Ви, че с Решение № ОУ - 09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР са приети нови Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора, които са публикувани във вестник "Новинар" в бр.196 (6862) от 21 август 2014 г. и вестник "Струма" в бр.201 (6785) от 30 - 31 август 2014 г.

   Съгласно чл.11, ал.7 на ЗРВКУ, Общите условия ще влязат в сила от 01.10.2014 г.

Публикувана в Новини

Общи условия

Понеделник, 15 Септември 2014 13:40
Публикувана в Новини

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Четвъртък, 12 Юни 2014 11:09

 

ДО

НАСЕЛЕНИЕТО

НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

във връзка с чл. 93, ал. 4, т. 5 от Закон за опазване на околната среда

и

чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ,

 

Уведомяваме Ви, че юридическо лице „УВЕКС“ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово.

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1, част Б на Наредбата за ОС:

 

1. Данни за възложителя:

 „УВЕКС“ EООД, седалище – РБългария, област Благоевград, община Сандански, ПК 2800, населено място гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“№ 9, ЕИК 811099408

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

 РБългария, област Благоевград, община Сандански, ПК 2800, населено място гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“№ 9

 

Телефон: 0886 944 004            факс: 0746 3 21 18         е-mail: uvex_sandanski@abv.bg

Управител/изпълнителен директор

инж. Тодор Илиев Гикински ЕГН 6810090125

Лице за контакти/пълномощник:

 инж. Екатерина Николова Кабзималова, гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“№ 9, телефон 0886 944 004

 

 

2. Резюме на предложението, в т.ч.:

- описание на основните процеси: Инвестиционното ни предложение е да се изгради малка водноелектрическа централа /МВЕЦ/ на водопровода, който снабдява група села от община Сандански и Петрич с питейна вода от водоснабдително съоръжение „Извора“. Схемата на МВЕЦ ще е следната:

  •  Водохващане на кота 641,70 м – водовземно съоръжение „Извора“, представляващо Т-образна дренажна галерия; Капацитетът на съществуващото водохващане е за улавяне на водни количества до 200л/сек. Не се предвиждат нови строителни и монтажни дейности по него, предвид промененото количество на водовземане. Прилагаме копие на част от надлъжния профил на работния проект от 1980г., по който е изпълнен обекта.  
  • Тръбопровод ет. тр. ф 400/250 мм от водовземното съоръжение до облекчителна шахта (ОШ) №2 на кота 541,70 м; Не се предвиждат нови строителни и монтажни дейности по тръбопровода, предвид промененото количество на водовземане. Изпълненият диаметър на водопровода ф 400 е достатъчен за провеждане на разрешеното водно количество.
  • монтажни работи в сухата камера на облекчителна шахта №2 /монтаж на водната турбина/ .

Режимът на работа на МВЕЦ ще се определя от необходимото количество вода за захранване на системата за питейно-битово снабдяване на населените места от група Петрово, като ще се запази съществуващата байпасна връзка в ОШ №2 с цел да не се прекъсва водоснабдяването в случаите, когато е необходимо по-голямо количество вода или хидроагрегата не работи. Дейности, свърани с изграждането на МВЕЦ са – монтажни работи в сухата камера на облекчителна шахта №2 /монтаж на водната турбина/ .

- Капацитет: Техническите параметри на хидроагрегата са съобразени с характеристиките на изградената водоснабдителна инсталация и издаденото разрешително за водовземане на БД ЗБР Благоевград на „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански и са, както следва:

  • Максимално водно количество - 110 л /сек;
  • Напор – 61,89 м;
  • Максимална мощност на турбината, тип Пелтон - 90 кВт;
  • Максимален годишен обем на преработвана вода за производство на ел. енергия – 3 000 000 м3/год;
  • Максимално произведена годишна електроенергия Е = 0,7884 млн. кВтч/годишно.

Предлаганата технология за производство на електроенергия не предполага замърсяване на отработената и връщана в тръбопровода питейна вода. При този тип турбини съвременните производители използват лагерни елементи, които не се нуждаят от допълнително мазане. Това позволява те да се използват и на питейни тръбопроводи, които е особено важно за конкретния проект. Антикорозионното покритие, което се нанася върху всички компоненти, имащи контакт с преминаващата през турбината вода, също е от тип, позволяващ използването му в такъв вид съоръжения.

 - обща използвана площ: 3 128м2

- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност:  ново инвестиционно намерение

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)

Осъществяването на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова техническа инфраструктура, освен подземен електропровод свързващ МВЕЦ с мрежата на ЧЕЗ Електроразпределение.

  • - предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;- Дейностите, свързани с полагане на електропровода са - изкопни работи за електропровода, полагане на кабела, засипване и уплътняване на изкопа.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Връзка ще има с водопровода, който снабдява населените места от група Петрово с питейна вода от водовземно съоръжение „Извора“ като за производството на ел. енергия ще използва изграденият водопровод и съоръженията по него.

Внесен е и предстои за одобрение от община Сандански ПУП-ПП за изграждане на ел.провод 20кV за имот пл.№ 129001, м-ст „Градище“, с. Петрово.

4. Местоположение на площадката:

- населено място: с.Петрово

- община: Сандански

-  квартал: местност „Градище“

- номер на поземлен имот/и: ПИ № 129001

- географски координати (по възможност във WGS 1984) сграда на ОШ №2 на кота 541,70 м,

Х-4464025,10, Y-8514579,70, Х-4464033,30, Y-8514573,40, Х-4464037,60, Y-8514577,70, Х-4464060,40, Y-8514602,50, Х-4464056,50, Y-8514622,20, Х-4464032,00, Y-8514638,00, Х-4464015,70, Y-8514646,40, Х-4464001,10, Y-8514642,90, Х-4463986,90, Y-8514618,30, Х-4464021,60, Y-8514582,90                   

 

- собственост: община Сандански

Уведомяваме Ви, че в горецитирания имот се намират хлораторно „Петрово“ и облекчителна шахта №2. В същия имот ще се изгради и нов ТП. Прилагаме изготвен Парцеларен план за трасето на електропровода, в който е заснет и имота със съществуващите съоръжения в него. Трасето на електропровода е 810,34м, започва от жере на магистрален ЕП20кV и през земеделски общински имоти и полски пътища /общински/ достига до имот №129001 в местността „Градището“. Турбината ще се монтира в сухата камера на Облекчителна шахта №2. За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда изсичане на дървесна растителност, вкл. речна такава.

 

- близост до или засягане на защитени територии: .няма данни

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: няма данни

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Осъществяването на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предвижда се осъществяването на монтажни дейности с използване на електрическа енергия. Проектът ще се реализира върху поземлен имот. По време на строителството не се очаква използването на природни ресурси.

При експлоатацията на съоръжението ще се използват води за питейно водоснабдяване.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди:

Предвижда се сключване на договор за водоподаване  с „Увекс“ ЕООД, който стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията на територията на община Сандански, като ще се използва съществуващото водохващане на кота 641,70 м  (водовземно съоръжение „Извора“)

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа)

 Максимално необходимо количество на година 3 000 000 м3.

- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект)  -не се предвижда

- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови -  

Съществуващото водохващане на кота 641,70 м  (водовземно съоръжение „Извора“), максимално необходимо количество на година 3 000 000 м3.

 

6. Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

Не се очаква по време на строителството да се генерират големи количества строителни отпадъци. Ще се генерират и известно количество битови отпадъци. По време на експлоатацията няма да се генерират битови отпадъци, работата на МВЕЦ е автоматизирана и не се налага назначаване на персонал на място.

- предвиждания за тяхното третиране:  не се предвижда.

 

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени)

Не се предвиждат

- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Не се предвижда

8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: до 12 месеца

9. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: гл. архитект на Община Сандански.

 

 

 

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителни  разяснения, моля не колебайте да се свържете с нас.

 

 

 

 

Дата:.........................                                                 Управител:

...........................................................

                                                                                              (име , подпис и печат на възложителя)

 

 

Публикувана в Новини

„Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм., ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм., електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм., ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм.; водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм.; полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм. включително по външен диаметър, PVC тръби за канализация от ф110 до ф500 мм., както и фасонни части за тях.“

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]